struka(e): fizika

termoelement (termo- + element), termometar namijenjen pretežno mjerenju viših temperatura (do 1500 °C), a osniva se na Seebeckovu efektu, tj. pojavi da u dva vodiča od različita materijala, kojima su krajevi spojeni, nastaje električni napon, odnosno teče električna struja, ako se spojevi nalaze na različitim temperaturama. Nastali električni napon razmjeran je razlici vrijednosti temperature između toplijeg i hladnijega spoja vodiča. Ako se hladniji spoj rastavi i slobodni krajevi vodiča priključe na voltmetar, kojemu je za tu svrhu ljestvica baždarena u temperaturnim stupnjevima, može se na njem izravno očitati temperaturna razlika. Različiti parovi materijala (termoparovi) daju različite električne napone za istu razliku vrijednosti temperature, pa se najčešće odabiru oni koji u određenom temperaturnom području daju najveće električne napone. Najpoznatiji su termoparovi željezo-konstantan, platina-platinarodij, nikal-kromnikal i bakar-konstantan. – Više termoelemenata spojenih u seriju tvore termobateriju (termoelektrični generator), koja može služiti kao izvor električnoga napona. Takvi izvori električnoga napona učinkoviti su do 10%. Ponekad se rabe za električno napajanje svemirskih letjelica.

Citiranje:

termoelement. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 16.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/termoelement>.