struka(e): strojarstvo

turbostroj (lat. turbo: vihor, vrtlog + stroj), energetski stroj s kontinuiranim protokom radnoga fluida kroz sustav statorskih i rotorskih lopatica. Pri tom lopatice rotora predaju fluidu energiju razvijenu nekim drugim strojem koji ih pokreće (→ kompresor; pumpa), ili od fluida oduzimaju energiju pretvarajući ju u rad (→ turbina). Radni fluid može biti stlačiv, npr. vodena para, plinovi izgaranja i zrak, ili nestlačiv, npr. voda. S obzirom na brzinu vrtnje rotora turbostrojevi se dijele na sporohodne i brzohodne, s obzirom na smjer strujanja fluida na aksijalne (fluid struji paralelno s osi rotora), radijalne (strujanje je okomito na os rotora) i mješovite, a prema broju parova statorskih i rotorskih lopatica u kojima se obavlja pretvorba energije na jednostupanjske i višestupanjske. Prema energetskoj pretvorbi turbostrojevi se razvrstavaju na akcijske (potencijalna se energija u kinetičku pretvara u statoru, a kinetička u mehanički rad u rotoru) i reakcijske (potencijalna se energija u kinetičku pretvara u statoru i rotoru, a kinetička u mehanički rad u rotoru).

Citiranje:

turbostroj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/turbostroj>.