struka(e): fizika
ilustracija
VAKUUMMETAR - U-cijev sa živom za mjerenje gruboga vakuuma (gore lijevo); Bourdonov vakuummetar: 1. prema referentnom vakuumu, 2. prema vakuumskoj komori (gore desno); McLeodov vakuummetar: 1. prema vakuumskoj komori, 2. priključak na nadtlak za podizanje živine razine (dolje lijevo); triodni vakuummetar s vrućom katodom: 1. prema vakuumskoj komori, 2. kolektor iona, 3. rešetka, 4. žarna nit (dolje desno)

vakuummetar (vakuum + -metar), uređaj za mjerenje niskih i vrlo niskih tlakova.

U-cijev najjednostavniji je vakuummetar, to je cijev u obliku slova U punjen živom, nalik je na hidraulični manometar, s time da otvoreni kraj cijevi nije izložen atmosferskomu tlaku nego tlaku u posudi u kojoj se određuje vakuum.

McLeodov vakuummetar (1874) zasniva se na mjerenju razine žive, ali se kod njega nadtlakom kompenzira podizanje razine žive izazvano podtlakom (vakuumom).

Bourdonov vakuummetar u osnovi je aneroid spojen na vakuumsku posudu.

Piranijev vakuummetar (1906) vrsta je vakuummetra s odvođenjem topline. Služi za mjerenje tlaka do 0,1 Pa. Osnovu mu čini tanka žica (najčešće platinska) spojena u Wheatstoneov most ili neki drugi sklop za određivanje električnog otpora. Kod niskih tlakova, kada srednji slobodni put čestica postane jednak promjeru cijevi u kojoj se žica nalazi ili veći, odvođenje topline sa žice postaje razmjerno toplinskoj provodnosti plina, a ona je razmjerna njegovu tlaku.

Penningov vakuummetar (1937) uređaj je s tzv. hladnom katodom, te mjeri tinjavi izboj u međukatodnom prostoru koji podržava magnetsko polje. Pojava izboja ovisi o tlaku i jakosti magnetskoga polja pa se promjenama magn. polja i registracijom izboja mogu mjeriti tlakovi do 10–4 Pa.

Triodni vakuummetar s vrućom katodom u osnovi je trioda otvorom spojena s vakuumskom posudom. Elektrone emitirane iz žarne niti privlači rešetka na višem potencijalu, a nakon prolaska kroz rešetku elektroni ulaze u obrnuto električno polje, što ih tjera na titranje i sudaranje s molekulama plina te na ioniziranje. Pozitivni ioni plina uhvaćeni na negativno nabijenom kolektoru stvaraju malu električnu struju razmjernu količini čestica plina. Mjerno je područje toga vakuummetra 10–1 do 10–6 Pa.

Bayard-Alpertov ionizacijski vakuummetar u osnovi je triodni vakuummetar u kojem je kolektor iona tanka žica unutar spiralne rešetke. Ovisno o finoći konstrukcije, taj vakuummetar može mjeriti tlakove do 10–10 Pa.

Citiranje:

vakuummetar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/vakuummetar>.