STRUKE:

aktivni prijenos

aktivni prijenos (aktivni transport), specifično kretanje molekule ili iona kroz biomembranu usuprot koncentracijskom gradijentu (od manje koncentracije prema većoj) uz utrošak metaboličke energije. Primarni aktivni prijenos (prijenos iona Na+, K+, H+ i Ca2+) izravno je povezan s hidrolizom adenozin-trifosfata s pomoću iono-specifičnih adenozin-trifosfataznih crpki u membrani. Sekundarni aktivni prijenos troši energiju elektrokemijskoga (ili koncentracijskoga) gradijenta jedne (ioni Na+, H+) za prijenos druge tvari (šećeri, aminokiseline), dok usputna egzergona reakcija održava stalni gradijent. Ako se aktivni prijenos odvija s pomoću molekule nosača, nosač može modificirati molekulu koju aktivno prenosi (fosforilacija glukoze). Transmembranskom kretanju kod bakterija pomažu permeaze.

Citiranje:
aktivni prijenos. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 21. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1230>.