dielektrična permitivnost

dielektrična permitivnost (dielektričnost, permitivnost) (znak ε), fizikalna veličina koja opisuje utjecaj dielektrika na međudjelovanje električnih naboja. Ako su električni naboji točkasti i udaljenost među njima stalna, električna sila među njima obrnuto je razmjerna dielektričnoj permitivnosti (→ coulombov zakon). Može se definirati i kao konstanta razmjernosti ε = D/E, gdje je D vektor električne indukcije, a E vektor jakosti električnoga polja. Mjerna je jedinica dielektrične permitivnosti farad po metru (F/m) (→ dielektrična permitivnost vakuuma; relativna dielektrična permitivnost)

Citiranje:
dielektrična permitivnost. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15002>.