STRUKE:

geostrofički vjetar

geostrofički vjetar (geo- + grč. στρέφεıν: okretati, vrtjeti), visinsko horizontalno strujanje zraka usporedno s izobarama i izohipsama na visini iznad 600 ili 1000 m kad su izjednačene horizontalna komponenta sile gradijenta tlaka (sile usmjerene od višega prema nižem tlaku) i horizontalna komponenta Coriolisove sile (sile okomite na smjer strujanja). Pojednostavljeno gledano, geostrofički vjetar je glavni pokretač strujanja zraka u prizemnim slojevima atmosfere, a njegovu je brzinu moguće izračunati iz razdiobe polja tlaka.

Citiranje:
geostrofički vjetar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21750>.