STRUKE:

metamorfne stijene

metamorfne stijene, stijene nastale preobrazbom eruptivnih ili sedimentnih stijena pod utjecajem povišenoga tlaka, temperature, različitih otopina i plinova. Povećanje temperature, sve do približno 800 °C u bazi kore, uzrokovano je povećanjem dubine Zemljine kore (termički gradijent) ili intruzijom magme u koru. Tlak u kori također raste s dubinom, ali i s dinamičkim pokretima u kori. Prema dominaciji pojedinih faktora u stvaranju stijena razlikuju se tri osnovne skupine metamorfnih stijena: kontaktnometamorfne stijene, nastale utjecajem magme visoke temperature na okolne stijene, kataklastične ili dinamometamorfne stijene, nastale uglavnom zbog porasta tlaka, te regionalnometamorfne stijene ili dinamotermičkometamorfne stijene, najraširenije, u formiranju kojih su istodobno djelovali povišeni tlak i temperatura. Svaki tip metamorfoze obilježavaju posebni mineralni sastojci, posebna struktura i tekstura. Tako se npr. pri umjerenom tlaku može razviti škriljavost. Navedena svojstva ujedno su i osnova klasifikacije metamorfnih stijena.

Citiranje:
metamorfne stijene. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=40377>.