STRUKE:

neutronska difrakcija

neutronska difrakcija, pojava reflektiranja neutrona od nekih kristalnih ravnina pri prolasku kroz kristal, tako da se pod određenim kutom pojavljuju neutroni onih energija koji zadovoljavaju Braggovu relaciju:

nλ = 2sin ϑ, n = 1, 2, 3, … ,

gdje je λ valna duljina neutrona, d razmak među ravninama kristala, a ϑ kut upadnih neutrona na reflektirajuću ravninu. Valna duljina i kinetička energija neutrona povezane su jednadžbom

λ = h/ 2mE 

gdje je h Planckova konstanta, m masa neutrona, a E energija neutrona. Za valnu duljinu izraženu u metrima i energiju u elektronvoltima (eV) ta jednadžba postaje:

λ = 2,86 · 10 −11/ E 

Neutronska difrakcija primjenjuje se za izradbu kristalnih monokromatora neutrona, koji se koriste pri neutronskoj spektroskopiji.

Citiranje:
neutronska difrakcija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=43586>.