Opća deklaracija o pravima čovjeka

Opća deklaracija o pravima čovjeka, dokument UN-a koji predstavlja temeljnu filozofiju pravno obvezujućih minimuma prava i sloboda i pravnih instrumenata u međunar. pravu; prihvaćena je Rezolucijom 217A (III) Opće skupštine UN-a 10. XII. 1948. u Parizu. Prvi put, na međunar. razini, proglašava katalog prava čovjeka kao opći međunar. standard kojemu sve države, a osobito članice UN-a, moraju težiti. Prema Deklaraciji, svakomu su dostupna sva prava i slobode kao što su: pravo na život, slobodu i sigurnost, jednakost pred zakonom, pošteno suđenje, slobodu misli, vjere i dr.; svi su pred zakonom jednaki i imaju pravo, bez ikakve diskriminacije, na jednaku zaštitu zakona. UN je 10. prosinca, dan prihvaćanja Opće deklaracije o pravima čovjeka, proglasio Međunarodnim danom ljudskih prava.

Citiranje:
Opća deklaracija o pravima čovjeka. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=45212>.