TRAŽI DALJE:
STRUKE:

plodovi

plodovi, u pravu, sporedne stvari ili novčane koristi koje daje glavna stvar pri čem se ne umanjuju njezina bitna svojstva, njezina supstancija, odn. njezina namjena. Prirodni plodovi, sporedne stvari koje se odvajaju od glavne stvari, same od sebe ili uz pomoć ljudskoga rada (plodovi biljaka, životinja). Do odvajanja plodovi imaju istu pravnu sudbinu kao glavna stvar, pripadaju vlasniku gl. stvari, a odvajanjem mogu biti predmet posebnih pravnih odnosa (→ plodouživanje). Civilni plodovi, novčani prihod koji donosi neka stvar (kamata, renta, zakup); dospijeva u vremenskom trajanju pravnog odnosa, odn. dok traje pravo plodouživanja.

Citiranje:
plodovi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 28. 11. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=48781>.