STRUKE:

radioodašiljač

radioodašiljač, elektronički uređaj za stvaranje moduliranog električnog signala, koji neku informaciju (izvorno često u neelektričnom obliku, npr. zvuk, slika, podatak) predočuje kao promjenu električne veličina (struje, napona). Izlaznim signalom radioodašiljača napaja se antena koja emitira radioval i time omogućuje prijenos informacije do udaljenoga korisnika. Radioodašiljač se sastoji od oscilatora, pojačala snage, modulatora i mreže koja služi za prilagodbu odašiljača na antenu, odn. na antenski pojni vod.

Oscilator služi za stvaranje visokofrekvencijskoga el. signala kao nosioca informacije. To je sklop u kojem, osim aktivnog elementa, tranzistora ili integriranoga sklopa, postoji i titrajni krug, većinom sastavljen od kondenzatora i zavojnica. Ako se kondenzatoru nabijenom na neki napon paralelno priključi zavojnica, u takvu će krugu nastati električni titraji određene frekvencije. Kako se titraji zbog neminovnih gubitaka ne bi postupno prigušili i nestali, potrebno je gubitke u titrajnom krugu neprestano nadoknađivati iz posebnog izvora energije (npr. iz baterije ili ispravljača), a tu zadaću obavlja pojačalo s tranzistorom ili integriranim sklopom. U oscilatoru, koji treba imati vrlo stabilnu frekvenciju, u sklopu titrajnoga kruga kao mreže što određuje frekvenciju rabi se kristal kremena, koji djeluje na načelu piezoelektričnog efekta. U suvremenim radioodašiljačima često se umjesto oscilatora primjenjuju sintezatori frekvencije koji omogućuju dekadsko biranje frekvencije električnog signala, a sastoje se od referentnog oscilatora stabilne frekvencije i regulacijskoga kruga u kojem se sinkronizira faza nekoga naponom upravljanoga oscilatora.

Procesom modulacije na visokofrekvencijski se signal utiskuje signal koji sadrži informaciju (→ modulacija). Modulatorom se, dakle, mijenjaju jedan ili više parametara sinusnoga signala ovisno o informacijskom signalu, tj. amplituda, frekvencija, faza ili neka njihova kombinacija. Amplitudnom modulacijom mijenja se amplituda sinusnih titraja, pa svakoj trenutačnoj razini informacijskoga signala odgovara određena vrijednost amplitude sinusnoga napona, odn. struje. Frekvencijskom, odn. faznom modulacijom mijenja se frekvencija sinusnoga signala, tj. njegova faza, dok amplituda ostaje konstantna.

Nakon najčešće dodatnoga pojačavanja snage odvodi se modulirani signal preko mreže za prilagodbu i preko pojnoga voda na odašiljačku antenu. (→ radioprijamnik)

Citiranje:
radioodašiljač. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51502>.