TRAŽI DALJE:
STRUKE:

radioprijamnik

radioprijamnik, uređaj sastavljen od niza elektroničkih sklopova s pomoću kojih se iz električnog signala, što ga u anteni inducira modulirani radioval, izdvaja (demodulira) i pojačava dio signala, odnosno informacijski signal koji sadrži željenu informaciju (→ radioodašiljač). Signal koji iz antene stiže u prijamnik izrazito je male snage pa ga treba pojačati i do nekoliko stotina tisuća puta kako bi se dobila snaga dovoljna za njegovu daljnju obradbu. Radioprijamnici se mogu podijeliti na izravne i na superheterodinske, a razlikuju se po načinu obradbe primljenoga signala.

Izravni prijamnik sastoji se od ulaznoga kruga, spregnutoga s prijamnom antenom, od jednoga ili više stupnjeva za pojačavanje primljenoga signala, od demodulatora, u kojem se iz moduliranoga signala izdvaja informacijski signal, te ponekad i od sklopova za pojačavanje informacijskoga signala do potrebne snage. Kako bi se istim prijamnikom mogli izdvojiti signali različitih odašiljača, jedan od elemenata titrajnih krugova treba biti promjenljiv, a obično je to kondenzator. Vrsta i način rada demodulatora ovisi o vrsti primijenjenoga modulacijskoga postupka. Dobiveni informacijski signal, nakon eventualnoga pojačavanja, pretvara se u zvuk u slušalicama ili zvučniku, u sliku na zaslonu televizijskoga prijamnika, u podatak u računalu i sl. (→ modulacija)

Superheterodinski prijamnik razlikuje se od izravnoga po tome što se modulirani signal prije demodulacije privodi u tzv. miješalo, tj. u elektronički sklop koji ima element s nelinearnom karakteristikom (npr. tranzistor). U miješalo istodobno dolaze i titraji iz posebnoga, tzv. lokalnoga oscilatora u samom prijamniku. Zbrajanjem tih signala različitih frekvencija na nelinearnom elementu (miješanjem) dobiva se signal koji odgovara tzv. međufrekvencijskomu signalu. Njegova je frekvencija (tzv. međufrekvencija) niža od frekvencije moduliranoga signala na ulazu u miješalo, ali je jednakih modulacijskih svojstava kao i signal koji ulazi u prijamnik. Mijenjanjem frekvencije lokalnoga oscilatora mijenja se frekvencija signala koji se prima, jer međufrekvencija ostaje uvijek jednaka. Nakon pojačavanja međufrekvencijski se signal demodulira i obrađuje kao i u izravnom prijamniku.

Citiranje:
radioprijamnik. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51504>.