TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Saha, Meghnad

ilustracija
SAHA, Meghnad

Saha [sa'ha], Meghnad, indijski astrofizičar (Seoratali, danas u Bangladešu, 6. X. 1893New Delhi, 16. II. 1956). Profesor fizike na sveučilištu u Allahabadu od 1923., član Royal Society u Londonu od 1927., te profesor u Calcutti od 1938. Godine 1920–21., proučavajući pojave u koroni Sunca, izveo je jednadžbu (Sahina jednadžba) o ionizacijskoj ravnoteži plazme:

Saha Meghnad.jpg,

gdje je Nn zaposjednutost razina n u ionima (atomima) plazme, Ne gustoća (broj) elektrona, Ni broj rekombinirajućih iona, me masa elektrona, Te termodinamička temperatura elektrona, gn statistička težina (zastupljenost) razine n, χn energija pobude n-te razine elektrona, h Planckova konstanta, k Boltzmannova konstanta. Za određena svojstva iona i njihovih elektrona jednadžba daje ovisnost zaposjednutosti razine n samo o termodinamičkoj temperaturi (tj. kinetičkoj energiji) elektrona i jedna je od temeljnih jednadžbi fizike plazme i astrofizike. U navedenom obliku naziva se i Eggert-Sahina jednadžba.

Citiranje:
Saha, Meghnad. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 16. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53997>.