STRUKE:

Thomas, William Isaac

Thomas [tɔ:'məs], William Isaac, američki sociolog (County Russel, 13. VIII. 1863Berkeley, 5. XII. 1947). Profesor sociologije na Sveučilištu u Chicagu (1895–1918), zatim na New School for Social Research u New Yorku (1923–28) i na Harvardovu sveučilištu (1936–37). Jedan je od osnivača čikaške škole u sociologiji. Temeljno su područje njegova znanstvenoga interesa procesi prilagodbe, asimilacije i akulturacije. U suradnji s F. Znanieckim napisao je znamenitu studiju Poljski seljak u Europi i Americi (The Polish Peasant in Europe and America, I–V, 1918–21), koja je i značajan doprinos sociološkoj metodologiji i sustavnoj društvenoj teoriji. Thomas je isticao da uzrok nekoga društvenoga ili individualnoga fenomena uvijek mora biti kombinacija više drugih društvenih ili individualnih fenomena te da se sve društveno bivanje mora promatrati kao proizvod stalnoga međudjelovanja individualne svijesti i objektivne društvene stvarnosti. Ostala djela: Spol i društvo (Sex and Society, 1907), Neprilagođena djevojka (The Unadjusted Girl, 1923), Primitivno ponašanje (Primitive Behavior, 1937) i dr.

Citiranje:
Thomas, William Isaac. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 9. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=61174>.