Baturić, Josip

Baturić, Josip, hrvatski rudarski inženjer (Pučišća na Braču, 20. III. 1902Zagreb, 1. XI. 1983). Visoku rudarsku školu završio je 1924. u Příbramu u Češkoj, gdje je i doktorirao 1938. Radio je u ugljenokopima (Zenica, Kreka, Senjski Rudnik) i u kamenolomu u Pučišćima. Na Rudarskom odsjeku Tehničkoga fakulteta u Zagrebu bio je redoviti profesor od 1950. te dekan Tehničkoga fakulteta od 1952. do 1953. Prvi je u nas uspostavio moderan stručni pristup geofizičkim metodama u rudarstvu, objavio mnogobrojne radove i elaborate te udžbenik Rudarska mjerenja (I, 1957; II, 1959). Surađivao je s privredom na područjima rudarskih mjerenja, primijenjene geofizike i hidrologije (istraživanje vrulja).

Citiranje:
Baturić, Josip. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 21. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6310>.