TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Vinja, Vojmir

ilustracija
VINJA, Vojmir

Vinja, Vojmir, hrvatski lingvist, romanist (Dubrovnik, 12. XI. 1921Zagreb, 15. VI. 2007). Studij romanistike te francuskoga jezika i književnosti završio je 1947. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je iste godine bio imenovan asistentom na Odsjeku za romanistiku. Doktorirao je 1952. disertacijom o romansko-slavenskim jezičnim dodirima na otoku Korčuli. Od sredine 1950-ih vodio je na Fakultetu katedre za francuski jezik te za romansku lingvistiku. Osim kratke epizode u diplomaciji (London, 1949–50) i studijskoga boravka na Sorbonnei, do umirovljenja 1989. radio je na Filozofskom fakultetu. Nastojao je proširiti studij romanskih jezika: njegovim nastojanjima potkraj 1960-ih započeo je studij španjolskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (za studij hispanistike napisao je osnovne priručnike: Gramatika španjolskoga jezika, 1962; Španjolsko-hrvatski rječnik, u suradnji, 1971). Više od pola stoljeća pomno je na terenu prikupljao, prema odgovarajućem upitniku, jadranske pomorske i ribarske nazive te građu za romanizme u hrvatskom, pa je to u hrvatskoj lingvistici prvi sustavan i dobro organiziran rad na terenu prema načelima geografske lingvistike. Tu je građu lingvistički analizirao u mnogobrojnim člancima i studijama, a rezultat su toga rada i dva monumentalna njegova djela: Jadranska fauna: etimologija i struktura naziva (I–II, 1986) i Jadranske etimologije: jadranske dopune Skokovu etimologijskom rječniku (I–III, 1998–2004; Državna nagrada 2005). Redoviti član HAZU od 1991. Preveo je niz kapitalnih djela romanskih književnosti (Petnaest bračnih radosti nepoznatoga starofrancuskog autora, Celestina F. Rojasa, Sabrana djela M. de Montaignea i dr.) te nekoliko temeljaca europske lingvistike (O umijeću govorenja… Dantea Alighierija, Opća i obrazložbena gramatika iz Port-Royala, Tečaj opće lingvistike F. de Saussurea, Riječi indoeuropskih institucija É. Benvenistea). Dobio je Nagradu za životno djelo (1988).

Citiranje:
Vinja, Vojmir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=64747>.