STRUKE:

količina gibanja

količina gibanja (zalet) (znak p), vektorska fizikalna veličina koja opisuje gibanje čestice ili sustava čestica, a definirana je kao umnožak mase m i brzine v čestice, p = mv. Mjerna jedinica je umnožak kilograma i metra u sekundi (kgm/s). Promjena količine gibanja (dp) u nekom vremenskom intervalu (dt) jednaka je, prema drugom Newtonovu zakonu, ukupnoj sili koja djeluje na česticu: F = dp/dt.

Količina gibanja u relativističkoj fizici vektorska je veličina koja opisuje gibanje pri brzinama bliskima brzini svjetlosti, umnožak mase i brzine čestice korigiran Lorentzovim faktorom (p = mv[1 – v/c]–1/2), gdje je c brzina svjetlosti.

Količina gibanja fotona skalarna je veličina koja uzimajući u obzir čestično-valni dualizam opisuje gibanje čestica bez mase, količnik Planckove konstante h i valne duljine elektromagnetskoga vala λ, p = h/λ.

Zakon očuvanja količine gibanja temeljni je zakon mehanike prema kojem u zatvorenom fizikalnom sustavu (sustavu koji ne međudjeluje s okolinom) ukupna količina gibanja svih čestica ili tijela ostaje sačuvana: p1 + p2 + ... + pn = konst., gdje je n broj čestica. (→ kutna količina gibanja)

Citiranje:
količina gibanja. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 20. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69512>.