STRUKE:

moment inercije

moment inercije (moment tromosti) (znak I), fizikalna veličina koja opisuje inerciju čestice ili krutoga tijela pri promjeni brzine ili smjera rotacije; jednaka je zbroju umnožaka mase m i kvadrata udaljenosti r od osi rotacije svake čestice koja čini tijelo, I = ∑miri². Moment inercije nekog tijela ovisi o obliku tijela, raspodjeli mase, položaju osi rotacije. Primjerice, ako je m masa tijela, r njegov polumjer, a os rotacije ujedno i os simetrije, moment inercije npr. šupljega valjka ili prstena iznosi I = mr², homogeno ispunjenoga valjka ili kružne ploče I = mr²/2, homogeno ispunjene kugle I = 2mr²/5. Moment inercije ovisi o odabiru osi rotacije. Primjerice, moment inercije homogeno ispunjenoga štapa kojemu je os rotacije okomita na dužinu štapa i nalazi se na polovici dužine štapa jest: I = mr²/12, a ako je os rotacije na kraju štapa: I = mr²/3, gdje je r duljina štapa. Mjerna je jedinica momenta inercije kilogram puta kvadratni metar (kg m²).

Citiranje:
moment inercije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 11. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69680>.