električna susceptibilnost

električna susceptibilnost (znak χe), fizikalna veličina kojom se opisuje svojstvo dielektrika da se u električnom polju mogu polarizirati. Ona iznosi χe = εr – 1, gdje je εr relativna dielektrična permitivnost tvari. Može se iskazati i kao omjer električne polarizacije P i jakosti električnoga polja E, dakle: χ = P/ε0E, gdje je ε0 dielektrična permitivnost vakuuma. Mjerna je jedinica električne susceptibilnosti jest broj jedan. (→ elektrostatika)

Citiranje:
električna susceptibilnost. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69742>.