STRUKE:

matematički simbol

matematički simbol, znak koji se koristi za jednostavnije i kraće opisivanje matematičkih relacija i operacija.

Matematički simboli u aritmetici i algebri

simbol značenje primjer primjene opis primjera
+ zbrajanje 3 + 7 = 10 3 plus 7 jednako je 10
oduzimanje 5 – 2 = 3 5 minus 2 jednako je 3
· ili × množenje 4 · 3 = 12 4 pomnoženo s 3 jednako je 12
: ili / ili ÷ dijeljenje 20 : 5 = 4 20 podijeljeno s 5 jednako je 4
( )² kvadriranje 3² = 9 3 na kvadrat jednako je 9
( )n potenciranje 3³ = 3 · 3 · 3 3 na treću jednako je 3 puta 3 puta 3
kvadratni korijen  4  = ±2 kvadratni korijen od 4 je plus ili minus 2
n korjenovanje n an = a n-ti korijen od n-te potencije a je a
( ) okrugle zagrade 2 (a – 3)  
[ ] četvrtaste zagrade 2 [a – 3 (b + c)]  
{ } vitičaste zagrade {1, 2, 3} skup koji sadrži elemente 1, 2 i 3
= jednako 1 + 1 = 2 1 plus 1 jednako je 2
identično jednako (a + b)² ≡ a² + 2ab + b² (a + b)² identično je jednako a² + 2ab + b²
matematicki simbol 1.jpg nije identično jednako a matematicki simbol 1.jpg b a nije identično jednako b
približno jednako π ≈ 3,14 π je približno jednako 3,14
različito π ≠ 2 π je različito od 2
razmjerno a ∝ b a je razmjerno b
razmjerno a ∼ b a je razmjerno b
± ili ∓ zbrajanje ili oduzimanje
ili
oduzimanje ili zbrajanje
x = 2 ± 1
b ∓ a
cos (x ± y) = cosx cosy ∓ sinx siny
jednadžba x = 2 ± 1 ima dva rješenja x1 = 3 i x2 = 1
b minus ili plus a
kosinus zbroja ili razlike kutova jednak je razlici ili zbroju umnoška sinusa tih kutova
< je manje 2 < 3 2 je manje od 3
<< je puno manje 2 << 100 000 2 je puno manje od 100 000
je manje ili jednako a ≤ b a je manje ili jednako b
> je veće 5 > 1 5 je veće od 1
>> je puno veće 100 000 >> 1 100 000 je puno veće od 1
je veće ili jednako a ≥ b a je veće ili jednako b
| | modul, apsolutna vrijednost |5| = ± 5 apsolutna vrijednost brojeva 5 i –5 je jednaka
! faktorijel 4! = 4 · 3 · 2 ·1 faktorijel od 4 je 24
umnožak matematicki simbol 2.jpg umnožak vrijednosti veličine a od a1 do an
zbroj matematicki simbol 3.jpg zbroj vrijednosti veličine a od a1 do an
beskonačnost    

Matematički simboli u geometriji

simbol značenje primjer primjene opis primjera
Δ trokut ΔABC trokut ABC
kut AOC kut AOC
pravi kut AOC pravi kut AOC
okomitost AB ⊥ CD crta AB je okomita na crtu CD
| | paralelnost AB | | CD crta AB je paralelna crti CD
sličnost L1 ∼ L2 lik L1 je sličan liku L2
sukladnost L1 ≅ L2 lik L1 je sukladan liku L2
matematicki simbol 6.jpg homotetičnost L1 matematicki simbol 6.jpg L2 lik L1 je homotetičan liku L2
matematicki simbol 7.jpg dužina matematicki simbol 7.jpg dužinaAB
matematicki simbol 8.jpg vektor matematicki simbol 8.jpg vektor AB
matematicki simbol 9.jpg luk matematicki simbol 9.jpg luk AB

Matematički simboli u teoriji skupova

simbol značenje primjer primjene opis primjera
{ } skup {a, b, c} skup koji sadrži elemente a, b i c
{ | } skup elemenata određenih svojstava {–a ∈ A | p (a)} A je skup elemenata za koje je izjava p (a) istinita
unija skupova A ∪ B unija skupova A i B
presjek skupova A ∩ B presjek skupova A i B
je pravi podskup od A ⊂ B A je pravi podskup od B
je podskup od N ⊆ R N je podskup od R
\ razlika A \ B razlika skupova A i B
× Kartezijev produkt A × B Kartezijev produkt skupova A i B
prazan skup A ∩ B = ∅ presjek skupova A i B je prazan skup
je element, pripada (a ∈ A) a je element skupa A
nije element (a ∉ A) a nije element skupa A
univerzalni kvantifikator (∀ a) (a ∈ A) za svaki element a iz skupa A
kvantifikator egzistencije (∃a) (a ∈ A) postoji barem jedan element a iz skupa A

Matematički simboli u matematičkoj logici

simbol značenje primjer primjene opis primjera
negacija ⌉ A nije A
konjunkcija A ∧ B izjave A i B
disjunkcija A ∨ B izjava A ili B
implikacija A ⇒ B ako je izjava A istinita, onda je istinita i izjava B
ekvivalencija A ⇔ B izjava A je ekvivalentna s izjavom B
istinito ⊤ A izjava A je istinita
lažno ⊥ A izjava A je lažna

Matematički simboli u diferencijalnom i integralnom računu

simbol značenje primjer primjene opis primjera
ƒ funkcija ƒ ƒ(x) = x² funkcija ƒ je kvadratna funkcija
matematicki simbol 10.jpg limes funkcije ƒ(x) kada x teži a matematicki simbol 11.jpg limes funkcije ƒ(x) kada x teži a jednak je A
dƒ(x) / dx ili ƒ' derivacija funkcije ƒ po jednoj varijabli dx² / dx = 2x derivacija funkcije x² po x jednaka je 2x
d²ƒ(x) / dx² ili ƒ'' druga derivacija funkcije ƒ po jednoj varijabli x² / dx² = 2 druga derivacija funkcije x² po x jednaka je 2
dnƒ(x) / dxn ili ƒ(n) n-ta derivacija funkcije ƒ po jednoj varijabli    
∂ƒ(xy) / ∂x ili ∂xƒ prva parcijalna derivacija funkcije ƒ od više varijabli po jednoj varijabli x²y / ∂x = 2xy
x²y / ∂y = x²
prva parcijalna derivacija funkcije x²y po x jednaka je 2xy
prva parcijalna derivacija funkcije x²y po y jednaka je x²
Δ prirast Δx = x2 – x1 prirast veličine x je razlika x2 i x1
totalni diferencijal funkcije ƒ dƒ(x) = ƒ'(x) dx totalni diferencijal funkcije jedne varijable x za zadanu vrijednost x i zadani diferencijal argumenta dx jest produkt derivacije funkcije ƒ(x) i diferencijala argumenta
∫ƒ(x) dx neodređeni integral funkcije ƒ varijable x matematicki simbol 12.jpg neodređeni integral funkcije x jednak je funkciji x² podijeljenoj s 2 plus konstanta
matematicki simbol 13.jpg određeni integral funkcije ƒ od a do b matematicki simbol 14.jpg određeni integral funkcije x od 1 do 2 jednak je 3/2
Citiranje:
matematički simbol. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70487>.