STRUKE:

Sveučilište u Zadru

Sveučilište u Zadru, javno sveučilište, osnovano 2002. Ishodištem visokog obrazovanja u Zadru smatra se dominikanska visokoškolska ustanova Studium generale, poslije nazvana Universitas Jadertina, osnovana 1396. Do 1553. Studium generale imao je dva studija, niži filozofski i viši teološki, a 1553. dobio je status privilegiranog sveučilišta (universitas privilegiata), s pravom dodjeljivanja akademskih naslova. Francuske su vlasti 1807. ukinule tu ustanovu, a i prije ukidanja, 1806. osnovan je Licej koji je objedinio srednjoškolsko (gimnazijsko) obrazovanje i visokoškolsku nastavu iz kirurgije, medicine, kemije i prava (1810. uveden je i studij teologije), dok studiji nisu ukinuti dekretom guvernera Ilirskih provincija Henrija Bertranda 1811. U Zadru je djelovao i studij visoke teologije na crkvenom učilištu Florio, a sredinom XIX. st. i privatni studij prava. Suvremeni razvoj visokoga školstva započeo je 1955. osnivanjem Filozofskoga fakulteta u Zadru pri Sveučilištu u Zagrebu. Zadarski Filozofski fakultet 1974. prešao je u sastav Sveučilišta u Splitu. Na temeljima toga fakulteta, kao i izdvojene zadarske Visoke učiteljske škole, osnovano je današnje Sveučilište u Zadru koje je formalno s radom počelo 2003. Sveučilište djeluje kao integrirano, s 27 sveučilišnih odjela. To su: Odjel za anglistiku, Odjel za arheologiju, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu, Odjel za ekonomiju, Odjel za etnologiju i antropologiju, Odjel za filozofiju, Odjel za francuske i frankofonske studije, Odjel za geografiju, Odjel za germanistiku, Odjel za hispanistiku i iberske studije, Odjel za informacijske znanosti, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Odjel za klasičnu filologiju, Odjel za kroatistiku, Odjel za lingvistiku, Odjel za nastavničke studije u Gospiću, Odjel za pedagogiju, Odjel za povijest, Odjel za povijest umjetnosti, Pomorski odjel, Odjel za psihologiju, Odjel za rusistiku, Odjel za sociologiju, Odjel za talijanistiku, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti, Odjel za zdravstvene studije i Teološko-katehetski odjel. U sastavu su Sveučilišta i četiri znanstvenoistraživačka centra (Centar za jadranska onomastička istraživanja, Centar Stjepan Matičević, Centar za istraživanje krša i priobalja i Centar za interdisciplinarno istraživanje mora i pomorstva) te dva centra za nastavni rad: Centar za tjelovježbu i studentski šport te Centar za strane jezike. Pri rektoratu djeluju i Sveučilišna knjižnica te Austrijska knjižnica »Dr. Alois Mock«.

Citiranje:
Sveučilište u Zadru. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=71178>.