Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (akronim ANUBiH), najviša znanstvena, kulturna i umjetnička ustanova u BiH, koja razvija, organizira i promiče znanost, kulturu i umjetnost na prostoru BiH. Osnovana je 1966. na temeljima već postojećega Naučnog društva BiH (osnovanog 1951). U početku je ANUBiH imala samo 3 razreda: povijesno-filološki, medicinski i privredno-tehnički. Još u doba djelovanja Naučnoga društva osnovan je Balkanološki institut (1954), koji je 1962. preustrojen u Centar za balkanološka ispitivanja i Odbor za onomastiku u sklopu povijesno-filološkog razreda. Prvi je predsjednik Akademije bio Vaso Butozan (1966–68), potom Branislav Đurđev (1968–71), Edhem Čamo (1971–77), Alojz Benac (1977–81), Svetozar Zimonjić (1981–90), Seid Huković (1990–99), Božidar Matić (1999–2014), Miloš Trifković (2014–20) i Muris Čičić (od 2020). Akademija je danas podijeljena u šest razreda: za društvene znanosti, za humanističke znanosti, za medicinske znanosti, za prirodne i matematičke znanosti, za tehničke znanosti i za umjetnost. Glavne su publikacije: Radovi, Dijalog, Sarajevo Journal of Mathematics, Acta Medica Academica, Herbologia, Godišnjak, Posebna izdanja, Građa, Ljetopis, Vanserijska izdanja i Djela.

Citiranje:
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1063>.