STRUKE:

aksiologija

aksiologija (grčki ἄξıος: vrijedan + -logija).

1. Filozofska disciplina koja ispituje vrijednosti; nauk o vrijednostima koji u vrjednovanju bivstvujućega ne polazi od njega samog, nego od njemu izvanjskog načela, sukladno kojemu se to vrjednovanje izvodi, a time aksiologija zahtijeva ne samo etičko nego i logičko, spoznajno-teorijsko i ontološko prvenstvo. Cjelokupno zapadnjačko mišljenje od Platona i Aristotela do F. Nietzschea može se promatrati kao bitno vrijednosno mišljenje. Nietzscheov zahtjev za »prevrjednovanjem svih vrijednosti« cilja na uspostavu posljedne vrijednosti bivstvujućeg iz njega samog. To je »volja za moć« kao najviše načelo bivstvujućeg u cjelini, zbog čega se Nietzsche smatra »dovršiteljem zapadnjačke metafizike« (M. Heidegger). Novokantovska badenska škola (W. Windelband, H. Rickert i dr.) tvrdila je da rješenje aksioloških pitanja treba prije svega tražiti u zasnivanju tzv. trećeg carstva vrijednosti neovisnih o materijalnom svijetu i ljudskoj subjektivnosti. I povijest, po njima, može biti znanost samo ako je povezana s pojmom vrijednosti, jer se samo tako može stvoriti načelo odabiranja u mnoštvu povijesnih podataka. Cjelokupna je filozofija, dosljedno tomu, zapravo znanost o općim vrijednostima, nauk o »normativnoj svijesti«. M. Scheler pokušao je izgraditi »apriornu materijalnu etiku vrijednosti«, u kojoj središnje mjesto zauzima nauk o ličnosti, emocijama i hijerarhiji vrijednosti, a ona, po njegovu mišljenju, kao i kod Platona, opstaje neovisno o njihovoj realizaciji u dobrima.

2. Lingvistička disciplina, koju je predložio André Martinet, a bavila bi se vrijednošću značenja na razini pojedinačnih monema unutar konkretnoga jezika. Vrijednost svakoga monema u određenom jeziku izravno ovisi o vrijednosti ostalih monema dotičnoga razreda. Analogno razlici između fonetike (koja se bavi glasovima ljudskoga jezika neovisno o tome u kojem posebnom jeziku oni dolaze) i fonologije (koja proučava razlikovne vrijednosti u određenom sustavu) treba, kako ističe Martinet, razlikovati semantiku, koja se bavi značenjskim pojavama općenito, i aksiologiju (franc. axiologie), kao znanost o značenjskim vrijednostima (franc. valeurs signifiées) u okviru konkretnoga jezika.

Citiranje:
aksiologija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 2. 6. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1182>.