STRUKE:

dinamička simetrija

dinamička simetrija (grč. δυναμıϰός: snažan, jak; pokretljiv), simetrija hamiltonijana fizikalnoga sustava. U matematici i prirodnim znanostima simetrije se općenito mogu podijeliti na geometrijske i negeometrijske. U geometrijske simetrije, može se ubrojiti: prostorna, translacijska i rotacijska invarijantnost, Lorentzova invarijantnost prostora-vremena u specijalnoj teoriji relativnosti, Einsteinova opća kovarijantnost u teoriji gravitacije, simetrija skale (izomorfno preslikavanje) u hidrodinamici koja omogućuje testiranje na malim modelima brodova ili zrakoplova i dr. Za negeometrijske simetrije, krucijalan je matematički pojam grupe. Standardni model čestica zasniva se na najmanjoj kombinaciji grupa SU(3) × SU(2) × U(1) kao karakterističnoj, negeometrijskoj simetriji. Takva simetrija standardnog modela najbolje je usklađena s pokusima i najbolje opisuje elementarne čestice sile (međudjelovanja) između njih.

Citiranje:
dinamička simetrija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 9. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15221>.