eustatičke promjene

eustatičke promjene ili eustatički pokreti (eu- + -statički), polagano (dugotrajno) kolebanje razine svjetskoga mora. Uzroci su višestruki: promjena klime, epirogenetski pokreti, akumulacija sedimenata na morskom dnu. Najčešće se eustatičke promjene vežu uz klimatske promjene u pleistocenu; za oledbe morska se razina spušta, a između dviju oledbi izdiže. Nakon posljednje oledbe razina mora povišena je za oko 100 m.

eustatičke promjene. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 24.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18668>.