Fermendžin, Euzebije

Fermendžin, Euzebije (krsno ime Martin), hrvatski povjesničar bugarskog podrijetla (Vinga, Rumunjska, 21. IX. 1845Našice, 25. VI. 1897). Stupio u franjevački red 1862., filozofsko-teološki studij pohađao u Radni, Vukovaru i Beču, a za svećenika zaređen 1868. Od 1869. predaje filozofiju i više biblijskih predmeta u Iloku, Vukovaru i Baji. Dužnost generalnoga definitora franjevačkoga reda u Rimu obavlja 1882–89. God. 1882. imenovan je službenim analistom Reda te mu je povjereno da radi na novom izdanju Anala Male braće (Annales Fratrum Minorum; 20. i 25. sv.). Fermendžin se osobito zanimao za crkvenu povijest Bugarske i Bosne, pa je prikupio opsežnu građu objavljenu u zbirkama Bugarske crkvene isprave od 1565. do 1779. godine (Acta Bulgariae Ecclesiastica ab a. 1565. usque ad a. 1779, 1887), Bosanske osobito crkvene isprave s izvadcima regesta dokumenata objavljenih od 925. do 1752 (Acta Bosnae potissimum ecclesiastica cum insertis editorum documentorum regestis ab anno 925 usque ad annum 1752, 1892). U rukopisu mu je ostala zbirka dokumenata Hrvatske osobito crkvene isprave (Acta Croatiae potissimum ecclesiastica), koja sadržava izvornu građu o hrvatskim kulturnim prilikama u XVII. stoljeću.

Citiranje:
Fermendžin, Euzebije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 20. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19303>.