STRUKE:

fiskalna politika

fiskalna politika (lat. fiscalis: koji se odnosi na fisk), jedan od najvažnijih dijelova ekon. politike, koji za ostvarivanje ciljeva kao instrumente upotrebljava različite oblike javnih prihoda i javnih rashoda. Ima tri velike skupine ciljeva: alokacijske, distribucijske i stabilizacijske, pa se tako razlikuju alokacijska fiskalna politika, distribucijska fiskalna politika i stabilizacijska fiskalna politika. Alokacijskom fiskalnom politikom utječe se na ulaganje i upotrebu gosp. resursa kako bi se ostvarili rezultati različiti od onih do kojih bi dovele privatne aktivnosti u procesu tržišnog odlučivanja. Distribucijska fiskalna politika nastoji korigirati pretpostavke za ostvarivanje rezultata i same rezultate koji proizlaze iz tržišne razdiobe, kako bi oni postali socijalno pravedniji; bavi se razdiobom dohodaka i imovine, ali i šansi, potrošnje i koristi. Danas se sve više pod pojmom fiskalna politika misli na stabilizacijsku fiskalnu politiku, kojoj je zadaća primjenom prava na prikupljanje poreza i izvršavanje rashoda ublažavati oscilacije gosp. aktivnosti uzrokovane djelovanjem tržišta, brinuti se za normalno iskorištenje proizvodnog potencijala i za stabilnost cijena. Stabilizacijska fiskalna politika postaje važan dio ekon. politike nakon velike svj. krize (1933), a posebice nakon II. svj. rata, kada raste popularnost kejnzijanske ekon. teorije i ekon. politike. Kejnzijanski makroekonomski model, za razliku od klasičnoga modela, polazi od pretpostavke da se ekon. sustav ne regulira sam od sebe i da se nužno ne uspostavlja ravnoteža na razini pune zaposlenosti, već je prirodno i uobičajeno stanje inflacijskog ili recesijskog jaza, a fiskalna politika primjenjuje se za njegovo uklanjanje. Kombinacijom povećane drž. potrošnje i smanjenja neto poreza, tj. ekspanzivnom fiskalnom politikom postiže se uklanjanje recesijskog jaza. Nasuprot tomu, ako postoji inflacijski jaz, država mora kombinacijom smanjenja drž. potrošnje i povećanja poreza, tj. restriktivnom fiskalnom politikom, »smiriti« privredu. Nositelji ekon. politike trebali bi voditi anticikličku fiskalnu politiku, tj. u recesiji država treba stvarati budžetski deficit (ili smanjivati budžetski suficit), a u situaciji inflacijskog jaza stvarati budžetski suficit (ili smanjivati budžetski deficit). Stabilizacijska fiskalna politika može djelovati na tri načina – pasivno, odn. putem automatskih stabilizatora, aktivno ili putem diskrecijskih mjera, te na temelju unaprijed utvrđenih pravila. U mnogim industr. zemljama od pol. 1970-ih, a posebice u razdoblju stagflacije i rasta inozemne zaduženosti, fiskalna politika koja se temelji na kejnzijanskom modelu sve se više zamjenjuje restriktivnom fiskalnom politikom utemeljenom na neoliberalnoj doktrini.

fiskalna politika. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 29.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19742>.