TRAŽI DALJE:
STRUKE:

kongruencija

kongruencija (lat. congruentia: podudaranje).

1. Gramatički odnos među članovima sintaktičkih jedinica u kojem dolazi do izražaja morfološko slaganje (podudaranje) neke riječi, odn. oblika, s nekom drugom riječju ili oblikom (ili drugim riječima i oblicima) po nekoj gramatičkoj kategoriji, npr. po rodu, broju i padežu. To slaganje posebno se uočava, primjerice u hrvatskome između imenice (kao određenice) i atributa (kao odredbenice), npr. jak vjetar, našoj kući, iz malog sela, te između predikata i subjekta (u broju, rjeđe i u rodu), npr. Puhao je jak vjetar, Naša kuća nije bila blizu, To malo selo nalazilo se na uzvisini. Službu odredbenice (tj. apozicije) može imati i imenica, npr. grad Zagreb, rijeka Sava, selo Bosiljevo. U takvim slučajevima često izostaje podudaranje u rodu i broju jer se imenice različitih rodova ne mogu međusobno podudarati u rodu (npr. grad Požega, rijeka Dunav, selo Tolisa), a katkada ni u broju (npr. grad Vinkovci, selo Bošnjaci). Često između predikata i subjekta ima i kolebanja u kongruenciji, u načelu onda kada formalno slaganje dolazi u sukob sa slaganjem »po smislu«, npr. Kolege su došle i Kolege su došli, Njuškalo se pojavilo i Njuškalo se pojavio, Telad je mirna i Telad su mirna itd. Kada poziciju subjekta zauzima više imenskih riječi, pogotovo ako su one različita roda ili broja, u hrvatskom jeziku vrijede posebna kongruencijska pravila, npr. Ivan i Petar nisu uspjeli, Majka i sestra nisu došle, ali Sunce i ljeto još nisu stigli. U hrvatskoj gramatičkoj terminologiji za kongruenciju se koristi i naziv sročnost.

2. U aritmetici, dva su cijela broja kongruentna u odnosu prema trećemu ako podijeljena s njim daju isti ostatak, odn. ako je njihova razlika djeljiva s tim trećim brojem. Tako su npr. brojevi 16 i 23 kongruentni u odnosu prema broju 7, jer podijeljeni s njim daju ostatak 2. Kongruencija se označava: 16 ≡ 23 (mod 7), a čita se 16 kongruentno 23, modulo 7.

U geometriji dva su lika kongruentna ili sukladna ili podudarna ako se mogu položiti jedan na drugi tako da se potpuno pokriju (zauzmu isti dio prostora). Npr., dvije dužine jednake duljine ili dva jednaka kuta po dva su kongruentna lika. Kongruencija je relacija ekvivalencije.

Citiranje:
kongruencija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 23. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32799>.