STRUKE:

Kuharić, Franjo

ilustracija
KUHARIĆ, Franjo
ilustracija1ilustracija2

Kuharić, Franjo, zagrebački nadbiskup i kardinal (Pribić, 15. IV. 1919Zagreb, 11. III. 2002). Teologiju studirao u Zagrebu, za svećenika zaređen 1945. Župnik u Sv. Martinu pod Okićem, Rakovu Potoku i Samoboru; 1964. imenovan pomoćnim biskupom, 1970. zagrebačkim nadbiskupom a 1983. kardinalom; umirovljen 1997. Sudionik Drugoga vatikanskoga koncila (sesije 1964/65). Član Kongregacije za kler, Međunarodne papinske marijanske akademije, počasni doktor teologije Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta. U više je navrata posjećivao hrvatske iseljenike na svim kontinentima. Bio je zaštitnik Crkve za komunističke vladavine, moralni autoritet u demokratskim promjenama i u doba stjecanja hrvatske neovisnosti. U Domovinskome ratu bio je nazočan među stradalnicima, izbjeglicama i prognanicima, zauzimao se za obranu Hrvatske pozivajući na pridržavanje moralnih načela. Domaćin pape Ivana Pavla II. za njegova posjeta Hrvatskoj 1994. Glavna djela: Hodajmo u istini (1974), Korizmene poslanice i poruke (1985), Poruke sa Stepinčeva groba (1990). God. 2012. pokrenut je postupak za njegovu beatifikaciju.

Citiranje:
Kuharić, Franjo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 19. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34448>.