STRUKE:

logička gramatika

logička gramatika, gramatika bilo kojega jezika koji je izgrađen prema logičkim načelima; gramatika logički »savršenoga jezika« (L. Wittgenstein). Zakoni čiste, apriorne logičke gramatike, prema E. Husserlu, počivaju na apriornome nauku o idealnosti značenjâ koja su kao takva neovisna ne samo o predmetnosti na koju se odnose, nego i o riječima koje ih izražavaju. Zato se idealnost značenja pojavljuje kao nužan uvjet razumljivosti i sporazumijevanja uopće, a logička gramatika kao ono što omogućuje svođenje različitosti jezikâ na njima zajedničku, apriornu i svim jezicima zajedničku strukturu.

Citiranje:
logička gramatika. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=36985>.