STRUKE:

Martinic Beros, Mateo

Martinic Beros, Mateo (Martinić Beroš), čileanski pravnik i povjesničar (Punta Arenas, 20. X. 1931). Potomak hrvatskih doseljenika s Brača. Profesor emeritus Sveučilišta Magallanesa u Punta Arenasu; utemeljitelj i rektor (1969–84) Patagonskog instituta (od 1985. u sastavu Sveučilišta). Bavi se poviješću Patagonije i pokrajine Magallanes, a posebice nazočnošću hrvatskih doseljenika u tim krajevima. Dobitnik čileanske Državne nagrade za povijest (2000). Djela: Patagonija jučer i danas (Patagonia de ayer i de hoy, 1980), La inmigración Yugoeslava (Croata) en Magallanes (1985; hrvatsko izdanje Hrvati u Magallanesu, na krajnjem jugu Čilea, 1997), Povijest magallanske regije (Historia de la región Magallánica, 1992), Patagonski arhipelag: posljednja granica (Archipélago Patagónica: la última frontera, 2004) i dr.

Citiranje:
Martinic Beros, Mateo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=39175>.