STRUKE:

Matulić Zorinov, Juraj

Matulić Zorinov, Juraj, hrvatsko-čileanski novinar i diplomat (Pučišća na Braču, 12. V. 1884Santiago, 22. I. 1941). Doselio se u Čile 1896. Za vrijeme I. svjetskog rata posvetio se novinarstvu te radio kao dopisnik čileanskog i iseljeničkoga tiska (Jugoslavija, Pokret, Jugoslavenska država) pišući pretežito o događajima u Europi. Godine 1922. nastanio se u Zagrebu, gdje je izdavao novine Jugoslavenski iseljenik. Zbog promicanja kulturne i gospodarske suradnje s Čileom bio je imenovan konzulom Republike Čilea u Zagrebu. Godine 1932. vratio se u Čile te 1935. u Santiagu osnovao i uređivao Jugoslavenski glasnik, središnje glasilo hrvatske naseobine. Objavio knjigu Čile (Chile, 1923); prevodio sa španjolskoga na hrvatski.

Citiranje:
Matulić Zorinov, Juraj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 21. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=39518>.