STRUKE:

međunarodno pravo

međunarodno pravo, sustav pravnih pravila koja uređuju odnose među subjektima međunar. prava. Razvija se već od staroga vijeka, ali u suvremenom smislu tek od Westfalskoga mira 1648. Naziv međunarodno pravo potječe iz 1780. od engl. pisca J. Benthama. Koristi se i naziv međunar. javno pravo, kako bi se istaknula razlika od međunar. privatnoga prava. Međunarodno pravo razlikuje se od unutarnjega prava po subjektima, po nastanku i vrsti pravila, po sankcijama i sudskom rješavanju sporova. Međunarodno pravo uređuje odnose među suverenim državama, međunar. organizacijama te drugim subjektima međunar. prava. U međunar. pravu ne postoji zakonodavac, njegova pravila nastaju aktivnošću samih subjekata, npr. kroz praksu izgrađivanjem pravila međunar. običajnoga prava ili sklapanjem međunar. ugovora. Zbog toga je međunarodno pravo pravo koordinacije, a unutarnje je pravo subordinacije i njegovi su subjekti podvrgnuti višoj vlasti. Pravila međunar. prava ne stoje u hijerarhijskom odnosu, ali se razlikuju imperativna pravila (ius cogens), koja se uvijek moraju poštovati, i dispozitivna pravila (ius dispositivum), koja se moraju poštovati, ali ih stranke po svojem nahođenju mogu primijeniti ili ne primijeniti. Međunarodno pravo ima decentralizirane sankcije, odn. svaka je država u pravilu ovlaštena sama poduzimati mjere protiv države koja je prekršila neko njezino pravo zaštićeno međunar. pravom. U okviru UN-a moguće su i kolektivne sankcije (određuje ih Vijeće sigurnosti), koje, iznimno, mogu uključivati i vojne mjere. U međunar. pravu ne postoje sudovi opće nadležnosti kao u unutarnjem pravu. Ipak, međunarodno pravo jest pravo jer zbog njegova kršenja slijedi međunarodnopravna odgovornost i obveza naknade štete. Suvremeni razvoj međunar. prava vezan je uz postojanje međunar. organizacija, os. UN-a, koje kodificiraju postojeće međunarodno pravo i potiču progresivan razvoj novoga međunar. prava. Unutar međunarodnog prava razvile su se posebne grane, npr. međunarodno pravo mora, svemirsko pravo, međunarodno pravo zaštite okoliša i dr.

Citiranje:
međunarodno pravo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=39858>.