TRAŽI DALJE:
STRUKE:

piruvat

piruvat (piro- + lat. uva: grožđe), CH3COCOO, anion pirogrožđane kiseline, koja je jedna od središnjih molekula u metabolizmu. Tijekom glikolize iz jedne molekule glukoze nastaju dva aniona piruvata. U anaerobnom se metabolizmu piruvat dalje pretvara u laktat (tijekom glikolize koja se odvija u mišićima, te mliječno-kiseloga vrenja u mnogim bakterijama i nekim gljivama). Pri alkoholnom vrenju piruvat se u kvaščevim stanicama s pomoću enzima piruvat-dekarboksilaze pretvara u acetaldehid, koji se zatim reducira u alkohol. Tijekom aerobnoga metabolizma piruvat se s pomoću enzima piruvat-dehidrogenaze oksidira nikotinamid-adenin-dinukleotidom (NAD+) i veže na koenzim A (CoA), čime nastaje acetil-CoA:

piruvat + CoA + NAD+  → acetil-CoA + CO2 + NADH.

Acetil-CoA predaje potom acetilnu skupinu u citratni ciklus. Piruvat sudjeluje i u metabolizmu aminokiselina.

Citiranje:
piruvat. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 23. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=48428>.