STRUKE:

pravokutni trokut

pravokutni trokut, trokut u kojem je jedan od kutova pravi kut. Stranica nasuprot pravomu kutu je hipotenuza i ona je najduža njegova stranica, ostale dvije stranice nazivaju se katete. Za pravokutan trokut vrijedi Pitagorin poučak. Ploština pravokutnog trokuta jednaka je polovici umnoška duljina kateta a i b, P = ab/2. Polumjer upisane kružnice pravokutnog trokuta može se izračunati s pomoću izraza: r = ab/(a + b + c), gdje je c duljina hipotenuze. Središte opisane kružnice pravokutnog trokuta nalazi se na polovištu hipotenuze, a polumjer je jednak polovici duljine hipotenuze: R = c/2.

S pomoću pravokutnog trokuta definirane su osnovne trigonometrijske funkcije: sinus, kosinu, tangens i kotangens. Sinus kuta α jednak je duljini nasuprotne katete a kutu α podijeljenoj s duljinom hipotenuze c, sin α = a/c; kosinus kuta α jednak je duljini priležeće katete b kutu α podijeljenoj s duljinom hipotenuze, cos α = b/c; tangens kuta α jednak je duljini nasuprotne katete kutu α podijeljenoj s duljinom priležeće katete kutu α, tan α = a/b, kotangens kuta α jednak je duljini priležeće katete kutu α podijeljenoj s duljinom nasuprotne katete kutu α, cot α = b/a.

Citiranje:
pravokutni trokut. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 16. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50008>.