TRAŽI DALJE:
STRUKE:

protokol

protokol (francuski protocole: zapisnik, pravila ceremonijala < srednjovjekovni latinski protocollum < grčki πρωτόϰολλον: prvi zalijepljeni list službenoga svitka papirusa).

1. U međunarodnom pravu, naziv s nekoliko značenja. – U pravu međunar. ugovora: a) naziv za ugovor o izmjeni ili dopuni nekog ugovora (npr. dopunski protokoli uz Europsku konvenciju o ljudskim pravima). Protokol o dopuni može biti i samostalni ugovor otvoren i državama koje nisu stranke osnovnog ugovora (npr. Protokol o statusu izbjeglica iz 1967. s obzirom na Konvenciju iz 1951). Fakultativnim protokolom stranke osnovnog ugovora preuzimaju obvezu podvrgavanja sudu ili drugomu neovisnomu tijelu radi rješavanja sporova; b) naziv i za prethodni sporazum koji služi kao osnova za konačni ugovor; c) službeni zapisnik s diplomatske konferencije ili kongresa. – U diplomatskom i konzularnom pravu, kodeks pravila o rangu šefova diplomatskih misija, sadržan u Bečkom pravilniku o rangu diplomatskih predstavnika (1815), koji dijeli šefove misija u tri razreda.

2. U diplomaciji, skup pravila o diplomatskoj etiketi (oslovljavanja, itd.) koja se primjenjuju pri sastancima državnika i diplomata, kod svečanih primanja i ceremonija, u službenoj korespondenciji i dr. Također, naziv za odjel u ministarstvu vanjskih poslova, ali i dr. državnim službama (sa šefom protokola na čelu) koji vodi brigu o tom ceremonijalu.

3. U informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji, niz pravila kojima se detaljno propisuje komunikacija i djelovanje među pojedinim uređajima. Protokoli se utvrđuju organiziranim dogovaranjem zainteresiranih, ili se formalno prihvaćaju kao norme u Međunarodnoj organizaciji za norme ISO (engl. International Standard Organization). Za područje informacijske i komunikacijske tehnologije protokole donosi i Međunarodna telekomunikacijska unija ITU (engl. International Telecommunication Union), odn. Međunarodna elektrotehnička komisija IEC (engl. International Electrotechnical Commitee). Danas je u široj javnosti najpoznatiji skup protokola TCP/IP koji propisuju pravila djelovanja interneta.

Citiranje:
protokol. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 15. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50760>.