STRUKE:

računovodstvo

računovodstvo.

1. Vještina, odnosno tehnika evidentiranja (knjiženja), klasificiranja i analiziranja poslovnih transakcija izraženih u novcu te interpretacija rezultata toga procesa. Računovodstvo je djelatnost ili uslužna aktivnost poduzeća koja pruža računovodstvene informacije vanjskim i unutarnjim korisnicima za donošenje poslovnih odluka. U suvremenim uvjetima računovodstvo je najznačajniji dio informacijskoga sustava poduzeća ili podsustav upravljačkoga informacijskog sustava glavni rezultat kojega je računovodstvena informacija. Glavni su dijelovi računovodstva: računovodstveno planiranje (usmjereno na buduće poslovne događaje, odn. smanjenje neizvjesnosti budućega poslovanja), knjigovodstvo (najvažniji dio računovodstva, usmjeren na nastale poslovne događaje), računovodstvena kontrola (identificiranje odstupanja između planiranoga i ostvarenoga) i računovodstvena analiza (objašnjenje uzroka i posljedica uočenih odstupanja). Navedeni dijelovi računovodstva zajedno čine sustav računovodstvenog informiranja. Prema usmjerenosti na korisnike razlikuju se upravljačko, troškovno i financijsko računovodstvo. Troškovno i upravljačko računovodstvo namijenjeno je unutarnjim (internim) korisnicima, a financijsko računovodstvo, osim unutarnjima, namijenjeno je i vanjskim (eksternim) korisnicima. Poduzeće sa svojim okruženjem komunicira posredovanjem financijskog računovodstva. Zbog toga se financijski izvještaji, kao temeljni produkt financijskog računovodstva, javno objavljuju. U temeljne financijske izvještaje ubrajaju se bilanca (bilanca stanja), račun dobiti i gubitka (izvještaj o dobiti), izvještaj o promjeni glavnice (kapitala), izvještaj o novčanom toku i bilješke uz financijske izvještaje.

2. Znanstvena disciplina koja se definira kao logično zaključivanje na temelju uspostavljenih kategorija i načela koja pružaju okvir u kojem djeluje računovodstvena praksa, a koja razvija novu praksu i postupke. Svoja teorijska dostignuća računovodstvo temelji na istraživačkom procesu, pri čem nužno polazi od temeljnih računovodstvenih pretpostavki ili postulata.

Citiranje:
računovodstvo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 6. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51396>.