specifične veličine

specifične veličine, fizikalne veličine koje su količnik neke veličine i mase. Međunarodne i hrvatske norme preporučuju u nazivu takvih veličina pridjev maseni ili specifični (jednako kao za veličine ovisne o duljini pridjev linearni, za veličine ovisne o površini površinski, volumenu volumni i dr.).

Primjeri specifičnih veličina

naziv veličine znak i definicija veličine znak mjerne jedinice
maseni volumen, specifični volumen v = V/m m³/kg
masena energija, specifična energija e = E/m J/kg
maseni toplinski kapacitet,
specifični toplinski kapacitet
c = C/m J/(kg K)
masena aktivnost radioaktivnoga izvora,
specifična aktivnost radioaktivnoga izvora
a = A/m Bq/kg
masena težina, specifična težina* g = G/m N/kg
specifični električni naboj čestica e/m C/kg

*Specifična težina katkad je i neispravan naziv za relativnu gustoću neke tvari prema vodi

Neke takve veličine imaju posebne nazive, koji ne sadrže pridjev maseni ili specifični, npr. ionizacijska ekspozicija, X = Q/m (znak jedinice C/kg). Stariji nazivi nekih mjernih veličina imali su pridjev specifični i u drugim značenjima, ponajviše ako su se odnosili na svojstva tvari, npr. električna otpornost (stariji naziv specifični električni otpor), električna provodnost (stariji naziv specifična električna vodljivost).

specifične veličine. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=57352>.