TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Barada, Miho

ilustracija
BARADA, Miho

Barada, Miho, hrvatski povjesničar (Seget kraj Trogira, 16. III. 1889Zagreb, 9. VII. 1957). Studij teologije završava u Zadru (1912) i do 1927. službuje kao svećenik u selima Dalmatinske zagore i rodnome mjestu, potom odlazi na studij u Zagreb, gdje je diplomirao 1929. i iste godine stekao doktorat disertacijom Topografija Porfirogenetove Paganije. Potom odlazi u Rim i na vatikanskoj Visokoj školi za paleografiju, diplomatiku i arhivistiku završava 1931. studij pomoćnih povijesnih znanosti. Potkraj 1932. izabran je na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu za izvanrednog, a 1937. za redovitog profesora crkvene povijesti. Na Filozofskom fakultetu predaje kao honorarni nastavnik pomoćne povijesne znanosti 1933–40., hrvatsku narodnu povijest 1940–54. Bio je urednik časopisa Croatia sacra 1935–41. God. 1948. izabran je za dopisnog člana JAZU. Nakon umirovljenja 1954. povlači se u rodno mjesto. Bavio se hrvatskom poviješću ranoga srednjega vijeka i izdavanjem povijesnih vrela. Zanimao se za najstarije pravne hrvatske spomenike, Vinodolski zakonik i Poljički statut, te diplomatičke probleme isprava iz vremena hrvatske narodne dinastije. Proučavajući stariju hrvatsku povijest dao je osobit prinos poznavanju društvenih, gospodarskih i agrarnih odnosa u srednjovjekovnom hrvatskom društvu kao i toponomastici s područja Dalmacije, osobito Zadra i njegove okolice. Veliko značenje za razvitak hrvatske historiografije imali su njegovi radovi o dinastičkom pitanju u Hrvatskoj XI. st., vladarskim ispravama, hrvatskom plemstvu, hrvatskoj dijaspori i Avarima, te kronologiji hrvatske povijesti. Znanstvene radove objavljivao je u časopisima Starohrvatska prosvjeta, Croatia sacra, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, Časopis za hrvatsku povijest, Rad JAZU. Priredio je za tisak trogirske notarske spise Trogirski spomenici (I–III, 1948–52). Djela: Hrvatski vlasteoski feudalizam po Vinodolskom zakonu (1952) i Starohrvatska seoska zajednica (1957).

Citiranje:
Barada, Miho. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5804>.