STRUKE:

Barbarić, Josip

Barbarić, Josip, hrvatski diplomatičar i povjesničar (Vukovar, 16. III. 1937Zagreb, 10. IX. 2010). Diplomirao 1964. na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, a 1974. doktorirao na Papinskome Lateranskom sveučilištu u Rimu. Od 1965. do 1976. radio u Međunarodnoj skotističkoj komisiji u Rimu na kritičkom izdavanju djela Ivana Dunsa Scota. Potom je do 1985. radio u Hrvatskome državnom arhivu u Zagrebu, a otada radi u Zavodu za povijesne znanosti HAZU. Samostalno je za tisak priredio djelo Kronika franjevačkog samostana u Brodu na Savi (I–IV, 1995–2003). U suradnji s drugim suradnicima priredio je Sabrana djela Dunsa Scota (Opera omnia Duns Scoti, 1966; 1973), te priredio za tisak i objavio više zbirki arhivske građe: Zaključci Hrvatskog sabora (1936–1947) (1980), Seljačke bune u Hrvatskoj u XVII. stoljeću (1985), Šibenski diplomatarij (sv. I., 1986), Zapisnici poglavarstva grada Varaždina (1587–1671) (I–X, 1990–2005), objelodanio je zatim dva sveska iz serije Monumenta Croatica Vaticana pod naslovima: Apostolska kamera: Obveznice i namire, Komorski spisi (Camera apostolica: Obligationes et solutiones, Camerale primo [1299–1560]) (sv. I., 1996) i Apostolska komora: Ljetnice, prihodi i rashodi, obveznice i namire – dodatci (Camera apostolica: Annatae, introitus et exitus, obligationes et solutiones-additamenta (1302-1732) (sv. II., 2001). Ujedno je objavio dva sveska iz serije Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije – Dodaci (1020–1270) (sv. I., god. 1020–1270., 1998.; sv. II., god. 1271–1309., 2002). Osim rada na kritičkom objavljivanju arhivske građe, pisao je i o pojedinim pitanjima i temama uglavnom iz starije hrvatske, napose crkvene povijesti od srednjeg vijeka do XVI. stoljeća.

Citiranje:
Barbarić, Josip. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5841>.