Špoljarić, Đuro

Špoljarić, Đuro, hrvatski političar (Gornji Kosinj, 10. V. 1906Zagreb, 7. V. 1991). Radio kao krojački radnik do 1923., kada se priključio sindikalnomu pokretu. Član KPJ od 1929. Više je puta bio zatvaran te je 1930. emigrirao u Francusku, gdje je postao članom rukovodstva Jugoslavenske sekcije KP Francuske. God. 1931. ilegalno je djelovao pri Centralnom komitetu KPJ u Beogradu, a iduće je godine bio osuđen na četiri godine zatvora. Od 1935. bio je član rukovodstva sindikata tekstilnih radnika te sekretar Pokrajinskoga komiteta KPJ za Hrvatsku, a na osnivačkom kongresu KP Hrvatske bio je izabran za sekretara Centralnog komiteta KPH (1937–39). Sudjelovao je u partizanskom pokretu od 1941; bio vijećnik ZAVNOH-a i AVNOJ-a. Nakon rata obnašao je visoke političke dužnosti do 1948., kad je zbog Informbiroa bio uhićen.

Citiranje:
Špoljarić, Đuro. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 14. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59854>.