STRUKE:

barometarska formula

barometarska formula, jednadžba koja izražava međusobnu ovisnost tlaka zraka p i visine h pri jedinstvenoj apsolutnoj temperaturi T u atmosferi. Ako je p0 tlak na početnoj visini h0, barometarska formula glasi:

p = p0 e– (h – h0)/RT,

odnosno:

h – h0 = RT ln (p0 /p),

gdje je R = 29,7 m/K omjer plinske konstante i umnoška molarne mase zraka i ubrzanja sile teže.

Citiranje:
barometarska formula. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 9. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6007>.