STRUKE:

Winterhalter, Mato

Winterhalter [vi'nter~], Mato, hrvatski veterinar (Banja Luka, BiH, 2. II. 1908Zagreb, 20. XII. 1993). Diplomirao 1934., habilitirao 1946. na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu. Redoviti profesor od 1958. Prvo je radio u Srbiji, potom u Zavodu za higijenu mesa i mlijeka Veterinarskoga fakulteta u Zagrebu. Specijalizaciju iz sudskoga veterinarstva započeo je 1937., ali ju je prekinuo zbog ratnih prilika (1942–44. zatočen u logoru Jasenovac). God. 1945. asistent u Zavodu za patološku anatomiju, a ubrzo nakon toga predstojnik Seminara (poslije Zavoda) za sudsko i upravno veterinarstvo. Tu je dužnost obnašao sve do odlaska u mirovinu 1978. Objavio je oko 300 znanstvenih i stručnih radova, a poseban dio njegova opusa pripada športskome ribolovu te je iz toga područja objavio mnogobrojne radove u časopisu Priroda.

Citiranje:
Winterhalter, Mato. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=66240>.