STRUKE:

Zamanja, Rajmund

ilustracija
ZAMANJA, Rajmund, Nauk za piisati dobro latinskiema slovima rieci …, Venecija, 1639.

Zamanja, Rajmund, hrvatski teolog, filozof i jezikoslovac (Dubrovnik, 1587Dubrovnik, ? III. 1647). U Dubrovniku je pri dominikancima, u čiji je red stupio 1601., učio filozofiju i teologiju, a 1605. otišao je na svršetak studija u Bolognu. God. 1612. vratio se u Dubrovnik sa zvanjem lektora. U tri je navrata bio generalni vikar dominikanaca. God. 1626. osnovao je u prizemlju dominikanskoga samostana prvu javnu gimnaziju (1685. preuzeli su ju isusovci), u kojoj je bio predavač te je poseban naglasak stavljao na učenje hrvatskoga jezika. Autor je prvoga slovopisa hrvatskoga jezika koji je, po svoj prilici, bio namijenjen polaznicima gimnazije. God. 1639. izdao je u Mlecima jezičnu raspravu Nauk za piisati dobro latinskiema slovima rieci yezika slovinskoga koyiemse Dubrovcani, i sva Dalmatia kakko vlasctitiem svoyiem yezikom sluzcij, u kojoj je predložio jednostavan i dosljedan sustav pisanja konsonanata (dvostrukim se slovom pišu samo glasovi ć, đ, lj, nj, š i ž), ali i kompliciranu uporabu akcenatskih znakova. Njegovi slovopisni prijedlozi nisu zaživjeli u praksi.

Citiranje:
Zamanja, Rajmund. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 28. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=66792>.