TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Uzelac, Alan

Uzelac, Alan, hrvatski pravnik (Zagreb, 15. VI. 1963). Doktorirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1999., usavršavao se u Austriji, Francuskoj i SAD-u. Predavao na Pravnom fakultetu u Rijeci (1989–91) i Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu (1991–94), a na Pravnom fakultetu u Zagrebu od 1994. predaje građansko procesno pravo; redoviti profesor od 2007. Predavao je i na Pravnom fakultetu u Osijeku (2000–06) te kao pozvani predavač na sveučilištima u inozemstvu (Francuska, Austrija, Nizozemska i dr.) Od 1993. član skupine za trgovačku arbitražu i mirenje UNCITRAL-a, hrvatski predstavnik od 2000; od 2001. član Europske komisije za efikasnost pravosuđa. Suurednik časopisa Croatian Arbitration Yearbook (od 1994). Objavljivao radove iz područja pravne filozofije, građanskoga procesnog i arbitražnog prava. Značajnija djela: Istina u sudskom postupku (1997), Teret dokazivanja (2003), Hrvatsko arbitražno pravo (koautor, 2007).

Citiranje:
Uzelac, Alan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68871>.