STRUKE:

električna polarizacija

električna polarizacija (vektor polarizacije) (znak P), vektorska fizikalna veličina koja opisuje koliki će se električni dipolni moment inducirati u volumenu dielektrične tvari koja se nalazi u statičkom električnom polju, količnik ukupnog induciranoga električnoga dipolnog momenta p svih dipola i volumena dielektrika V uronjenog u statičko električno polje: P = Σp/V. Razmjeran je jakosti električnoga polja E i električnoj susceptibilnosti tvari χ : P = ε0χE, gdje je ε0 dielektrična permitivnost vakuuma. Mjerna je jedinica električne polarizacije kulon po kvadratnome metru (C/m²).

Citiranje:
električna polarizacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69750>.