STRUKE:

Grčević, Mario

Grčević, Mario, hrvatski jezikoslovac (Varaždin, 14. II. 1969). Studij slavistike i germanistike završio je 1995. na Sveučilištu u Mannheimu, gdje je 2005. i doktorirao obranom rada o jeziku i postanku hrvatskoga štokavskog misala iz XVI. stoljeća. Od 2006. na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu predaje kroatističke predmete; od 2013. izvanredni profesor. Od 2012. do 2015. pročelnik je Odjela za kroatologiju, a od 2016. pročelnik Hrvatskih studija. Objavio je više desetaka stručnih i znanstvenih članaka (na hrvatskome, njemačkom, engleskom i poljskome) s područja povijesti hrvatskoga književnog jezika i međunarodne slavistike, koji su umnogome utjecali na položaj hrvatskoga jezika u slavistici. Bavi se i filologijom starijih hrvatskih tekstova: jezikom hrvatskih protestanata, dubrovačke pismenosti i književnosti te jezikom bosanskih franjevaca, napose Ivana Bandulavića i Ivana Ančića. Od 2010. član je suradnik HAZU. Autor je monografija: Nastanak hrvatskoga književnog jezika (Die Entstehung der kroatischen Literatursprache, 1997) i Hrvatski narodnojezični misal iz XVI. stoljeća: filološko-jezikoslovna raščlamba (Das kroatische volkssprachliche Missale Romanum des 16. Jahrhunderts: Philologisch-linguistische Untersuchung, disertacija, 2005).

Citiranje:
Grčević, Mario. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70531>.