izvor električne energije

izvor električne energije, uređaj u kojem se različite vrste energije pretvaraju u električnu. U istosmjernom električnom strujnom krugu izvor električne energije može biti npr. električni akumulator, fotoelement, termoelement i Van de Graaffov generator, a u izmjeničnom strujnom krugu izvor električne energije može biti npr. električni generator.

U električnome strujnom krugu električni napon izvora pokreće čestice nabijene električnim nabojem i tako stvara električnu struju. Električna struja prenosi električnu energiju od izvora do trošila, gdje se električna energija pretvara u druge oblike energije. Rad u električnome strujnome krugu jednak je umnošku električnoga naboja q koji prenosi električnu energiju i električnoga napona izvora U, dakle: W = Uq.

Citiranje:
izvor električne energije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70937>.