Bernardo del Carpio

Bernardo del Carpio [bεrna'rδo δel ka'rpio], lik iz legende francuskoga podrijetla, koji se u španjolskoj predaji pretvorio u leonskog (tj. španjolskoga) plemenitaša što se opire vazalskomu odnosu svojega kralja Alfonsa II. prema Karlu Velikomu. Izvorna junačka pjesma o Bernardu se izgubila, ali je prepričana u kronikama onoga doba i ponovno aktualizirana u potonjim književnim, osobito dramskim djelima; npr. Lope de Vega: Bernardova junačka mladost (Las mocedades de Bernardo).

Bernardo del Carpio. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 9.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7162>.