Bognar, Andrija Boris

Bognar, Andrija Boris, hrvatski geograf (Zdenci kraj Orahovice, 9. III. 1937Zagreb, 26. IV. 2019). Geografiju je diplomirao na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu, gdje je 1982. i doktorirao. Bio je na studijskim boravcima u SAD-u, Kanadi, Kini, bivšem SSSR-u i dr. Od 1963. do 1968. bio je planer u Urbanističkom institutu SR Hrvatske u Zagrebu i gimnazijski profesor u Belom Manastiru. Bio je asistent na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu (1968–75). Od 1975. zaposlen je na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Zagrebu, gdje je od 1991. do umirovljenja 2007. bio redoviti profesor. Kao gostujući profesor predavao je u Madžarskoj, Sloveniji, BiH i SAD-u. Od 1985. do 2007. voditelj je projekta Geomorfološko kartiranje Republike Hrvatske. Od 1987. počasni je član Madžarskoga geografskoga društva, a od 1998. vanjski član Madžarske akademije znanosti. Član Međunarodne unije za kvartarna istraživanja (INQUA) i Međunarodnog udruženja geomorfologa (IAG). Bavio se geomorfologijom (padine i padinski procesi, fluvijalni reljef, les i lesu slični sedimenti) i geoekologijom, osobito nastankom i evolucijom lesa Panonskog i Jadranskog bazena. Djela: Rumunjska (1978), Geomorfologija Baranje (1990), Demografski razvoj Madžara na području Republike Hrvatske (A magyarok demográfiai fejlődése a Horvát Köztársaság mai területén, 2016).

Citiranje:
Bognar, Andrija Boris. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 31. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8389>.